1. Beräkning av närmaste politiska parti

euandi 2019 visar överensstämmelsen mellan politiska partiernas positioner och användarens preferenser. För att förenkla tolkningen av resultaten uttrycks de i procent överensstämmelse. 0% indikerar att ett politiskt parti och en användares preferenser inte alls överensstämmer, 100% indikerar att de överensstämmer helt. För att beräkna en användares närmaste parti använder vi det så kallade "Manhattan (eller city-block) avståndet" som uttrycker hur nära de två respektive punkterna är varandra inom ett n-dimensionellt utrymme.
I hjärtat av euandi 2019 ligger en rad politiska argument - eller frågor - som det är möjligt att ta ställning till. För att beräkna överlappningen översatte vi först svaren från användarna till siffror med hjälp av följande nyckel:

'Jag håller inte alls med' = 0,
'Jag håller delvis inte med' = 25,
'Jag är neutral' = 50,
'Jag håller delvis med' = 75,
'Jag håller fullständigt med' = 100.

Samma värderingar gavs till de ställningar som politiska partierna tagit upp. Vi började sedan beräkna avståndet (k) mellan varje användares (i) och politiskt partis (e) positioner (P) på varje uttalande (v). Uttryckt som en ekvation ser ut så här:


Vi gav också användarna möjligheten att ange hur viktiga enskilda utlåtanden var för dem. På så sätt kunde de ge vikter till deras svar. När användarna gjorde det multiplicerades avståndet mellan användarens positioner och politiska partiets positioner med en vikt (W): för frågor som fick mindre vikt av en användare (genom det negativa tecknet) multiplicerades avståndet med 0,5 . Vid ett uttalande som gavs större vikt (uttryckt av positivt tecken +) multiplicerades det beräknade avståndet med en faktor 2. Matematiskt blir det vägda avståndet därför:

Summan av viktade avståndet för alla uttalanden divideras med summan av vikter för att normalisera resultaten till 100%.2. Beräkning av radardimensioner

Varje uttalande kan ha någon effekt på en eller flera radardimensioner. Den resulterande effekten definieras med värden: 1 (positiv polaritet), -1 (negativ polaritet). Positiv polaritet innebär att endast positiva svar (50-100) ökar värdet och negativ polaritet innebär att endast negativa svar (0-50) ökar det resulterande värdet. Uttalanden med polaritet 0 ingår ej i en radardimensionberäkning.
Det resulterande värdet för alla besvarade frågor (Sd) för ett politiskt parti eller en användare kan variera från 0 till 100, där 100 betyder total överenskommelse.

where

and

Till exempel om två uttalanden beskriver radardimensionen "Liberalt samhälle", och den första har polaritetsvärde 1 för dimensionen och den andra har -1, måste användaren svara på "håller fullständigt med" för den första och "håller inte alls med" för det andra uttalandet för att få maxpoäng på radardimensionen.
Följande lista dokumenterar hur de 22 uttalandena var grupperade för att leda till poängen för radarns sju dimensioner.
 
Liberalt samhälle: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Miljöskydd: 13, 14
Europeisk integration: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ekonomisk liberalisering: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Restriktiv finanspolitik: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Restriktiv invandringspolitik: 4, 5
Lag och ordning: 5, 8, 9, 15, 16

Vid beräkningen av radarns poäng beaktas inte vikten (betydelse) användaren har gett till uttalanden.


3. Politiskt landskap

Det politiska landskapet bygger på liknande antaganden som radarn, men går ett steg längre. Medan radarn representerar politiken i sju olika dimensioner, förenklas politiska komplexiteten ytterligare i politiska landskapet som erbjuder bara två huvuddimensioner: en ekonomisk och en kulturell. Båda dessa dimensioner mäts från noll till ett hundra. För att bestämma ställningen för politiska partier och användare i detta tvådimensionella rymd måste vi beräkna deras respektive koordinater på X- och Y-axlarna.
Politiska partiernas initiala position på en axel är 50% (neutral). Dess position på en axel beräknas över alla uttalanden med hjälp av följande formel:


Den politiska landskapsrepresentationen bygger på antagandet att i de flesta politiska system kan medborgarnas och politiska partiers åsikter om enskilda frågor aggregeras till ett begränsat antal dimensioner. I den grafiska representationen som erbjuds användaren är partiernas position (och användarens) på varje axel genomsnittet av alla positioner för frågorna som rör varje dimension. Beräkningen av sådana medelvärden för var och en av de två axlarna beror på a priori-överväganden, både vad gäller vilken dimension en fråga tillhör och vilken sida av dimensionen en specifik frågeställning tillhör. Enligt en struktur av politiska attityder som är gemensamma för de flesta europeiska länder har vi tilldelat uttalandena till var och en av de två dimensionerna enligt följande tabell:

ECONOMISK DIMENSION – Vänster vs. Höger: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTURELL DIMENSION – Liberal/Pro-EU vs. Konservativ/Anti-EU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Både användarens position och partiets position presenteras för användaren som punkter i ett tvådimensionellt utrymme. Observera att denna beräkningsmetod inte tar hänsyn till skillnaden i separata problem och det finns ingen partispecifik viktning av frågorna för var och en av partierna. 

4. Beräkning av närmaste politiska parti i Europa

Användare har ytterligare möjlighet att matcha sina åsikter med alla politiska partierna som ingår i euandi 2019 på två sätt: För det första kan de se en lista över partisamlingar som grupperas baserat på länder. För det andra kan de helt enkelt hämta den fullständiga listan över partimatcher. Beräkningsmetoden för dessa Europa-omfattande visualiseringar är identisk med överlappsberäkningarna för närmaste parti (se avsnitt 1 ovan).