1. Lietotāja uzskatiem tuvākās politiskās partijas aprēķināšana

euandi2019 rīks parāda pārklāšanos starp politisko partiju pozīcijām un lietotāja uzskatiem. Lai vienkāršotu rezultātu interpretēšanu, tie tiek attēloti kā pārklāšanās procentuālā izteiksmē. 0% norāda, ka politiskās partijas un lietotāja uzskati vispār nepārklājas, kamēr 100% norāda, ka tie pārklājas pilnībā. Tehniski, lai aprēķinātu lietotāja uzskatiem tuvāko partiju, mēs izmantojam tā dēvēto “Manhetenas (jeb pilsētas kvartāla) attālumu,” kas izsaka, cik tuvu divi attiecīgie punkti atrodas viens no otra n-dimensiju telpā.
euandi2019 rīka kodolu veido politisko apgalvojumu sērija, attiecībā uz kuriem ir iespējams ieņemt noteiktu nostāju. Lai aprēķinātu lietotāju un politisko partiju viedokļu pārklāšanos, mēs vispirms izsakām lietotāju sniegtās atbildes ciparos, izmantojot šādu pieeju:

'Es pilnībā nepiekrītu = 0,
'Es drīzāk nepiekrītu’ = 25,
'Man ir neitrāla nostāja’ = 50,
‘Es drīzāk piekrītu’ = 75,
'Es pilnībā piekrītu’ = 100.

Tādas pašas vērtības tiek piešķirtas politisko partiju ieņemtajām pozīcijām. Pēc tam mēs aprēķinām attālumu (k) starp pozīcijām (P), ko ieņem katrs lietotājs (i) un politiskā partija (e) attiecībā uz katru no 22 apgalvojumiem (v). Izsakot to kā vienādojumu, tas izskatās šādi:


Mēs arī sniedzam lietotājiem iespēju norādīt, cik svarīgi viņiem ir konkrēti apgalvojumi. Tādējādi viņi – ja to vēlas – var piešķirt atbilstošu svarīgumu savām atbildēm uz dažādajiem apgalvojumiem. Gadījumos, kad lietotāji to izvēlas darīt, attālums starp lietotāja pozīciju un politiskās partijas pozīciju tiek reizināts ar svara koeficientu (W): jautājumiem, kurus lietotājs atzīmē jeb “sver” kā mazāk svarīgus (ar negatīvo zīmi -), attālums tiek reizināts ar 0.5. Ja apgalvojums tiek atzīmēts jeb “svērts” kā svarīgāks (izsakot to ar pozitīvo zīmi +), aprēķinātais attālums tiek reizināts ar 2. Matemātiski izsakot, svērtais attālums tādējādi kļūst šāds:

Svērto attālumu summa visiem apgalvojumiem tiek dalīta ar svara koeficientu summu, lai normalizētu rezultātus līdz 100%.2. Radara dimensiju aprēķināšana

Katram apgalvojumam var būt ietekme uz vienu vai vairākām radara dimensijām. Rezultāts tiek izteikts ar šādām vērtībām: 1 (pozitīva polaritāte), -1 (negatīva polaritāte). Pozitīva polaritāte nozīmē, ka tikai pozitīvas atbildes (50-100) palielina rezultāta vērtību, un negatīva polaritāte nozīmē, ka tikai negatīvas atbildes (0-50) palielina rezultāta vērtību. Apgalvojumi, kuru polaritāte ir 0, netiek iekļauti radara dimensiju aprēķinā.
Visu atbildēto jautājumu (Sd) rezultāts politiskajai partijai vai lietotājam var variēt no 0 līdz 100, kur 100 nozīmē pilnīgu piekrišanu.

where

and

Piemēram, ja divi apgalvojumi raksturo radara dimensiju "Liberāla sabiedrība” un pirmajam apgalvojumam ir polaritātes vērtība 1 attiecībā uz šo dimensiju, bet otrajam apgalvojumam polaritātes vērtība ir -1, lietotājam ir jāatbild “Pilnībā piekrīt” uz pirmo apgalvojumu un “Pilnībā nepiekrīt” uz otro apgalvojumu, lai saņemtu maksimālo vērtējumu šai radara dimensijai.
Zemāk esošais saraksts parāda, kā visi 22 apgalvojumi tika sagrupēti, lai sniegtu vērtējumus septiņām radara dimensijām.

Liberāla sabiedrība: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Vides aizsardzība: 13, 14
Eiropas integrācija: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ekonomikas liberalizācija: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Savaldoša finanšu politika: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Ierobežojoša imigrācijas politika: 4, 5
Likums un kārtība: 5, 8, 9, 15, 16

Aprēķinot radara vērtējumus, netiek ņemts vērā individuālā apgalvojuma svars (nozīmīgums) lietotājam.


3. Politiskā ainava

Politiskā ainava ir balstīta uz līdzīgiem pieņēmumiem kā radars, bet iet soli tālāk. Proti, ja radars attēlo politisko spektru septiņās dažādās dimensijās, politiskā ainava vēl vairāk vienkāršo politikas sarežģītību un piedāvā tikai divas lielās dimensijas: ekonomikas un kultūras dimensiju. Abas šīs dimensijas variē no nulles līdz vienam simtam. Lai noteiktu politisko partiju un lietotāju pozīciju šajā divdimensiju telpā, tiek aprēķinātas viņu attiecīgās koordinātes X un Y asī.
Politiskās partijas sākotnējā pozīcija uz ass ir 50% (neitrāla). Pozīcija uz ass tiek aprēķināta visiem 22 apgalvojumiem, izmantojot šādu formulu:


Politiskās ainavas attēlojums balstās uz pieņēmumu, ka vairumā politisko sistēmu pilsoņu un politisko partiju viedokļus par individuāliem problēmjautājumiem ir iespējams apkopot līdz ierobežotam dimensiju skaitam. Lietotājam piedāvātajā grafiskajā attēlojumā partiju (un lietotāja) pozīcija uz katras ass ir vidējā vērtība visām pozīcijām attiecībā uz jautājumiem, kas attiecas uz katru dimensiju. Šādu vidējo vērtību aprēķins katrai asij ir atkarīgs no a priori apsvērumiem par to, kurai dimensijai pieder jautājums un kurai dimensijas pusei pieder konkrēta pozīcija par jautājumu. Saskaņā ar politisko attieksmju struktūru, kas ir kopīga vairumam Eiropas valstu, mēs attiecinām apgalvojumus uz katru no divām dimensijām saskaņā ar šādu tabulu:

EKONOMIKAS DIMENSIJA – kreiss vs. labējs: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTŪRAS DIMENSIJA – liberāls / par ES vs. konservatīvs / pret ES: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Gan lietotāja pozīcija, gan partiju pozīcija lietotājam tiek attēlota kā punkti divdimensiju telpā. Lūdzam ņemt vērā, ka šī aprēķina metode ignorē atsevišķo jautājumu relatīvo svarīgumu un ka netiek piedāvāta specifiska jautājumu “svēršana” katrai no partijām.

4. Lietotāja uzskatiem tuvākās politiskās partijas Eiropā aprēķināšana

Lietotājiem ir papildu iespēja salīdzināt savus viedokļus ar visām politiskajām partijām, kas iekļautas euandi2019, divos veidos: pirmkārt, lietotāji var aplūkot sarakstu ar atbilstošajām partijām, kas sagrupētas pēc valstīm. Otrkārt, lietotāji var aplūkot pilnu atbilstošo partiju sarakstu. Aprēķina metode Eiropas mēroga vizualizācijām ir identiska tiem aprēķiniem, kas mēra pārklāšanos ar lietotāja uzskatiem tuvāko partiju (skatīt 1. sadaļu augšā).