1. Υπολογίζοντας το κοντινότερο κόμμα
Το euandi 2019 παρουσιάζει την αντιστοιχία των θέσεων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και αυτών του/της χρήστη. Προκειμένου να απλοποιηθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα ορίζονται σε ποσοστό αντιστοιχίας, από 0 – 100 %. Όπου 0% υποδεικνύει ότι οι προτιμήσεις/θέσεις ενός πολιτικού κόμματος με αυτές του/της χρήστη δεν αντιστοιχούν καθόλου, ενώ 100% υποδεικνύει ότι αντιστοιχούν πλήρως. Τεχνικώς ομιλώντας, για να υπολογίσουμε το κοντινότερο πολιτικό κόμμα με βάση τις προτιμήσεις του/της χρήστη, χρησιμοποιούμε την λεγόμενη ‘απόσταση Μανχάταν (ή city-block)’ μέθοδο, η οποία ορίζει πόσο κοντά είναι τα δύο αντίστοιχα σημεία (π.χ. θέσεις κόμματος & θέσεις χρήστη), το ένα από το άλλο, σε ένα πολυδιάστατο χώρο.
Στο επίκεντρο του euandi 2019 είναι μια σειρά πολιτικών ζητημάτων – ή θεμάτων – όπου είναι δυνατόν κάποιος/α να πάρει μια θέση. Για τον υπολογισμό της αντιστοιχίας λοιπόν, πρώτα μετατρέψαμε τις απαντήσεις που έδωσαν οι χρήστες σε αριθμούς χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμουλα:

«Διαφωνώ» = 0,
«Μάλλον Διαφωνώ» = 25,
«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» = 50,
«Μάλλον συμφωνώ» = 75,
«Συμφωνώ»= 100.

Οι ίδιες αριθμητικές αξίες δόθηκαν επίσης και στις θέσεις των πολιτικών κομμάτων. Έπειτα, προχωρήσαμε με τον υπολογισμό της απόστασης (k) μεταξύ των θέσεων (P) εκάστου χρήστη (i) και του πολιτικού κόμματος (e) όσον αφορά σε κάθε δήλωση (v). Σαν εξίσωση αυτό εμφανίζεται ως εξής:


Επίσης δώσαμε στους χρήστες την δυνατότητα να υποδείξουν πόσο σημαντικό ήταν για αυτούς το κάθε ζήτημα ξεχωριστά. Επομένως, μπόρεσαν να αποδώσουν συγκεκριμένη βαρύτητα στις απαντήσεις τους. Όταν οι χρήστες το έκαναν αυτό, η απόσταση μεταξύ των θέσεων του/της χρήστη και των θέσεων του πολιτικού κόμματος πολλαπλασιάστηκαν με ένα βάρος (W): σε θέματα όπου η/ο χρήστης έδωσε λιγότερη βαρύτητα (χρησιμοποιώντας το αρνητικό σήμα - ) η απόσταση πολλαπλασιάστηκε επί 0.5. Στην περίπτωση όπου σε μια δήλωση δόθηκε περισσότερη βαρύτητα η υπολογισμένη απόσταση πολλαπλασιάστηκε κατά 2 μονάδες. Ως εκ τούτου, σε μαθηματική γλώσσα, η σταθμισμένη απόσταση παίρνει την εξής μορφή:

Το άθροισμα των σταθμισμένων αποστάσεων για όλες τις δηλώσεις διαιρείται με το άθροισμα της βαρύτητας κάθε δήλωσης προκειμένου να ομαλοποιηθούν τα αποτελέσματα στο 100%.2. Υπολογίζοντας της Διαστάσεις του Ραντάρ

Κάθε δήλωση μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα σε μια ή περισσότερες διαστάσεις του ραντάρ. Το επακόλουθο αποτέλεσμα ορίζεται με τις αριθμητικές αξίες: 1 (θετική πόλωση), -1 (αρνητική πόλωση). Θετική πόλωση σημαίνει ότι μόνο οι θετικές απαντήσεις αυξάνουν την αριθμητική αξία ενώ αρνητική πόλωση σημαίνει ότι μόνο οι αρνητικές απαντήσεις αυξάνουν την επακόλουθη αριθμητική αξία. Δηλώσεις με πόλωση 0 δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό διαστάσεων του ραντάρ.
Το επακόλουθο αποτέλεσμα όσον αφορά όλες τις απαντημένες ερωτήσεις ενός πολιτικού κόμματος ή χρήστη, μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 100, όπου το 100 σημαίνει απόλυτη συμφωνία.

where

and

Για παράδειγμα εάν δυο δηλώσεις οι οποίες αφορούν την διάσταση του ραντάρ ‘Φιλελεύθερη Κοινωνία’, όπου η πρώτη έχει αξία πόλωσης 1 στη συγκεκριμένη διάσταση και η άλλη έχει πόλωση -1, ο χρήστης πρέπει να απαντήσει ‘Συμφωνώ Απολύτως’ στην πρώτη δήλωση και ‘Διαφωνώ Απολύτως’ στην δεύτερη δήλωση προκειμένου να πάρει το μέγιστο αποτέλεσμα στην διάσταση αυτή του ραντάρ.
Η ακόλουθη λίστα παρουσιάζει πως οι 22 δηλώσεις ομαδοποιήθηκαν σε κύριες θεματικές ενότητες προκειμένου να δημιουργήσουν τα αποτελέσματα των επτά διαστάσεων του ραντάρ.

Φιλελεύθερη Κοινωνία: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Προστασία Περιβάλλοντος: 13, 14
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Οικονομική Φιλελευθεροποίηση: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Περιοριστική Χρηματοοικονομική Πολιτική: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Περιοριστική Μεταναστευτική Πολιτική: 4, 5
Νόμος και Τάξη: 5, 8, 9, 15, 16

Για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων του ραντάρ η βαρύτητα μιας δήλωσης, την οποία υποδεικνύει η/ο χρήστης, δεν λαμβάνεται υπ’όψιν.


3. Το πολιτικό τοπίο

Το πολιτικό πεδίο, το οποίο αν και βασίζεται σε παρόμοιες υποθέσεις όπως και το ραντάρ, εντούτοις προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το ραντάρ αντιπροσωπεύει το πολιτικό φάσμα σε επτά διαφορετικές διαστάσεις, το πολιτικό πεδίο συρρικνώνει ακόμη περισσότερο την πολυπλοκότητα της πολιτικής καθώς παρέχει μόνο δύο κύριες διαστάσεις: μια οικονομική και μια πολιτιστική. Και οι δυο αυτές διαστάσεις κυμαίνονται από 0 έως 100. Προκειμένου να καθοριστεί η τοποθέτηση των πολιτικών κομμάτων και των χρηστών σε αυτό το δισδιάστατο χώρο, χρειάζεται να υπολογίσουμε τις αντίστοιχες συντεταγμένες στους Χ και Υ άξονες.
Η αρχική τοποθέτηση ενός πολιτικού κόμματος σε έναν άξονα είναι 50% (ουδέτερη). Η τοποθέτηση του κόμματος σε έναν άξονα υπολογίζεται συνολικά για όλες τις δηλώσεις μέσω της ακόλουθης φόρμουλας.


Το πεδίο πολιτικής αντιπροσώπευσης βασίζεται στην θεώρηση ότι στα περισσότερα πολιτικά συστήματα οι απόψεις των πολιτών καθώς και των πολιτικών κομμάτων, σε συγκεκριμένα πολιτικά θέματα, μπορούν να συναθροιστούν σε ένα περιορισμένο αριθμό θεματικών διαστάσεων. Στην γραφική αναπαράσταση, η οποία παρέχεται στον χρήστη, η τοποθέτηση των κομμάτων (και της/του χρήστη) σε κάθε έναν από τους άξονες είναι ο μέσος όρος όλων των τοποθετήσεων σε θέματα που αφορούν την κάθε διάσταση. Ο υπολογισμός αυτών των μέσων όρων, σε κάθε έναν από τους δύο άξονες, είναι βασισμένος σε προηγούμενες μελέτες, όσον αφορά, πρώτον, σε ποια διάσταση ανήκει ένα θέμα και, δεύτερον, σε ποια πλευρά της διάστασης μια συγκεκριμένη θεματική τοποθέτηση ανήκει. Σύμφωνα με την δόμηση των πολιτικών στάσεων, οι οποίες τείνουν λίγο πολύ να είναι κοινές στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε ταξινομήσει τις δηλώσεις σε κάθε μια από τις δύο διαστάσεις με βάση τον παρακάτω πίνακα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ – Αριστερά vs. Δεξιά: 1, 2, 10, 12, 13, 14

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ – Φιλελευθερισμός / Υπέρ της Ε.Ε. Vs. Συντηρητισμός / Κατά της Ε.Ε.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Η τοποθέτηση της/του χρήστη καθώς και του πολιτικού κόμματος παρουσιάζονται στον/στην θεατή ως σημεία ενός δισδιάστατου χώρου. Σημειώνεται ότι αυτή η μέθοδος υπολογισμού δεν λαμβάνει υπ’όψιν την βαρύτητα ξεχωριστών θεμάτων και δεν υπάρχει στάθμιση, συγκεκριμένη στο κάθε κόμμα, όσον αφορά τα ζητήματα.

4. Υπολογίζοντας το κοντινότερο πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη
Επιπλέον, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα που περιλαμβάνονται στο euandi 2019, με τα οποία ταιριάζουν οι πολιτικές τους θέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Πρώτον, μπορούν να συμβουλευτούν μια λίστα με κόμματα, τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα ανά χώρα, και με τα οποία ταιριάζουν οι πολιτικές τους απόψεις. Δεύτερον, μπορούν απλά να δουν και να συμβουλευτούν την πλήρη λίστα των κομμάτων με τα οποία ταιριάζουν οι απόψεις τους. Η μέθοδος υπολογισμού αυτών των πανευρωπαϊκών απεικονίσεων είναι πανομοιότυπη με τους υπολογισμούς διασταύρωσης για το κοντινότερο κόμμα (βλέπε ενότητα 1 πιο πάνω).