Opis spracovateľských činností
Platforma euandi2019 je verejná a politicky nezávislá webstránka na profilovanie politických strán, ktorá je dostupná na: www.euandi2019.eu. Európsky univerzitný inštitút (EUI) vo Florencii vyvinul euandi2019 v spolupráci s Univerzitou v Lucerne (Švajčiarsko). Tento nástroj je založený na 22 vyhláseniach politických strán, ktoré sa dotýkajú relevantných otázok v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktoré pokrývajú širokú škálu súčasných politických otázok a politických hodnôt v európskej politike. Užívatelia budú požiadaní, aby sa vyjadrili k týmto 22 vyhláseniam. Algoritmus potom porovná ich pozície s pozíciami hlavných politických strán, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu, na základe čoho užívateľom poskytne personalizované hlasovacie odporúčanie, ktoré ukáže ich zhodu s politickou ponukou vo všetkých členských štátoch EÚ.
Európsky univerzitný inštitút (EUI) vo Florencii je vlastníkom webovej stránky www.euandi2019.eu. Cieľom EUI je poskytovať správne informácie v čase ich publikovania, nezaručuje však ich úplnosť a presnosť obsahu ani aktuálnosť alebo spoľahlivosť informácií. Osobné údaje budú zhromažďované a ďalej spracovávané na účely uvedené nižšie. Za príslušné operácie spracovania osobných údajov zodpovedá riaditeľ Centra pre pokročilé štúdie Roberta Schumana, ktorý pôsobí ako správca údajov. Politika ochrany osobných údajov EUI (dostupná na: https://www.eui.eu/About/DataProtection) sa vzťahuje aj na tieto operácie.

Aké osobné údaje zbierame, za akým účelom a akými technickými prostriedkami?
Počas prístupu užívateľa na webovú stránku euandi2019.eu bude webový server automaticky ukladať informácie o prístupe užívateľa, vrátane použitého typu prehliadača, operačného systému, IP adresy, dátumu, času a trvania prístupu užívateľa. Ďalšie informácie o uchovávaní informácií z internetových záznamov nájdete na: https://www.eui.eu/AboutTheWebsite/Cookies
Aplikácia tiež uloží Vaše odpovede na 22 politických vyhlásení. Žiadne údaje, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa, nebudú zhromažďované. Informácie o internetovom prístupe a údaje zozbierané pre akademický výskum nebudú nikdy uložené spolu.

Kto má prístup k vašim informáciám a komu sú sprístupnené?
Osobné údaje môžu byť zhromažďované iba službami EUI. Informácie o prístupe užívateľov môžu získať aj partneri technickej spolupráce Statlab (STATISTIKALABOR OU; Vallikraavi 24-7; Tartu 51003, Estónsko) a Mobilab (Akadeemia 3; Tartu 51003, Estónsko). Údaje zozbierané pre akademický výskum budú spracované akademickým tímom zodpovedným za Aplikáciu volebného poradenstva, prof. Alexander H. Trechsel a Dr. Diego Garzia (Univerzita v Lucerne, Švajčiarsko a spolupracovníci EUI), Dr. Lorenzo Cicchi (EUI) Mihkel Solvak (Statistikalabo a Univerzita Tartu) a Prof. Dr. Guido Schwerdt (Univerzita Konstanz, Nemecko). Údaje budú nakoniec sprístupnené v otvorenom úložisku údajov na ďalšiu analýzu. .

Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?
Všetky zozbierané osobné údaje sú interne spracované iba určenými zamestnancami alebo zástupcami EUI a uložené na serveroch, ktoré dodržiavajú bezpečnostné pravidlá a normy EUI. V prípade, ak pomáha pri nejakej činnosti externý dodávateľ, tak zhromaždené osobné údaje a všetky informácie súvisiace s prístupom sú uložené na počítači externého dodávateľa, ktorý sa musí riadiť rovnakými pravidlami ako ostatní poverení zamestnanci a zástupcovia EUI. .

Ako dlho uchovávame osobné údaje?
EUI bude uchovávať osobné údaje len dovtedy, kým to bude potrebné na plnenie inštitucionálnych cieľov uvedených v bode 2 vyššie.

Ako si môžete overiť, upraviť alebo odstrániť svoje informácie?
Ak si želáte overiť, aké osobné údaje uchováva zodpovedný správca údajov, alebo pristúpiť, opraviť alebo vymazať vaše osobné údaje uložené v EUI, obráťte sa na správcu údajov na adrese Brigid.Iaffan@eui.eu. Odpoveď dostanete do 30 pracovných dní od prijatia žiadosti. Poznámky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia je možné adresovať na adresu data_protection_officer@eui.eu.

Právo na nápravu
Ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce z rozhodnutia prezidenta EUI 10/2019 boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov zo strany EUI, máte právo požiadať o preskúmanie pochybenia podľa článku 27 uvedeného rozhodnutia. Takéto požiadavky by mali byť adresované správcovi údajov:

Director of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute
Prof. Brigid Laffan
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I – 50133 Firenze, Italy
Brigid.laffan@eui.eu

Súčasne je potrebné obrátiť sa aj na data_protection_officer@eui.eu