1. Výpočet najbližšej politickej strany

EUandI 2019 ukazuje prekrývanie pozícií politických strán a preferencií užívateľov. V snahe zjednodušiť ich interpretáciu, výsledky sú vyjadrené v percentách prekrývania sa. 0% znamená, že politická strana a preferencie užívateľa sa vôbec neprekrývajú, 100% znamená, že sa úplne prekrývajú. Z technického hľadiska pre výpočet najbližšej strany používame takzvanú „vzdialenosť Manhattanu (alebo mestského bloku)“, ktorá vyjadruje, ako blízko sú tieto dva body v n-rozmernom priestore.
Jadrom EUandI 2019 je séria politických argumentov - alebo problémov -, pri ktorých je možné zaujať stanovisko. Na výpočet prekrytia sme najskôr preložili odpovede užívateľov na čísla pomocou nasledujúceho kľúča:

'Úplne nesúhlasím' = 0,
'Skôr nesúhlasím' = 25,
'Neutrálny postoj' = 50,
“Skôr súhlasím' = 75,
'Úplne súhlasím' = 100.

Rovnaké hodnoty boli priradené aj postojom politických strán. Následne sme začali s výpočtom vzdialenosti (k) medzi pozíciami (P) každého používateľa (i) a politickou stranou (e) pri každom vyhlásení (v). Vyjadrené ako rovnica, vyzerá to takto:


Užívateľom sme taktiež dali možnosť označiť, ako dôležité sú pre nich jednotlivé postoje k problémom. Mohli tak dať svojim odpovediam váhu. Keď tak užívatelia urobili, vzdialenosť medzi pozíciami užívateľa a pozíciami politickej strany sa vynásobila váhou (W): pre problémy, ktorým užívateľ (cez záporné znamienko -) dal menej váhy, sa vzdialenosť násobila 0,5. V prípade postoja, ktorému bola daná väčšia váha (vyjadrená kladným znamienkom +), bola vypočítaná vzdialenosť vynásobená koeficientom 2. Matematicky sa preto vážená vzdialenosť stáva:

Súčet vážených vzdialeností pre všetky výkazy sa delí súčtom váh, aby sa výsledky normalizovali na 100%.2. Výpočet radarových rozmerov

Každý postoj môže mať nejaký vplyv na jeden alebo viac radarových rozmerov. Výsledný efekt je definovaný hodnotami: 1 (kladná polarita), -1 (záporná polarita). Pozitívna polarita znamená, že iba pozitívne odpovede (50-100) zvyšujú hodnotu; záporná polarita znamená, že iba negatívne odpovede (0-50) zvyšujú výslednú hodnotu. Postoje s polaritou 0 nie sú zahrnuté do výpočtu radarových rozmerov.
Výsledná hodnota týkajúca sa všetkých zodpovedaných otázok (Sd) pre politickú stranu alebo užívateľa sa môže líšiť od 0 do 100, kde 100 znamená úplnú zhodu.

where

and

Napríklad, ak dva postoje opisujú radarový rozmer „Liberálna spoločnosť“, prvý má pre dimenziu hodnotu polarity 1 a druhý má polaritu -1, užívateľ musí odpovedať „Úplne súhlasím“ pri prvom a „Úplne nesúhlasím“ pri druhom postoji, aby v radarovej dimenzii získal maximálne skóre.
Nasledujúci zoznam dokumentuje, ako bolo 22 postojov zoskupených tak, aby viedli k hodnotám pre sedem radarových rozmerov.

Liberálna spoločnosť: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Ochrana životného prostredia: 13, 14
Európska integrácia: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ekonomická liberalizácia: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Reštriktívna finančná politika: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Reštriktívna imigračná politika: 4, 5
Zákon a poriadok: 5, 8, 9, 15, 16

Pri výpočte radarového skóre sa neberie do úvahy hmotnosť (význam) postoja pre používateľa.


3. Politický priestor

Politický priestor je založený na podobných predpokladoch ako radar, ale ide ešte o krok ďalej. Zatiaľ čo radar predstavuje politické spektrum v siedmich rôznych dimenziách, politický priestor ešte viac redukuje komplexnosť politiky a ponúka len dve hlavné dimenzie: ekonomickú a kultúrnu. Obe dimenzie sa pohybujú od nuly do sto. Aby sme mohli určiť pozíciu politických strán a užívateľov v tomto dvojrozmernom priestore, musíme vypočítať ich príslušné súradnice na osiach X a Y.
Počiatočná pozícia politickej strany na osi je 50% (neutrálna). Jej pozícia na osi je vypočítaná na základe všetkých postojov podľa nasledujúceho vzorca:


Znázornenie politického priestoru je založené na predpoklade, že vo väčšine politických systémov môžu byť názory občanov a politických strán na jednotlivé problémy zoskupené do obmedzeného počtu dimenzií. V grafickom znázornení ponúkanom užívateľovi je pozícia strán (a užívateľov) na každej osi priemerom všetkých pozícií naprieč otázkami týkajúcimi sa každej dimenzie. Výpočet týchto priemerov na každej z dvoch osí závisí od a priori úvah, a to tak z hľadiska toho, do akej dimenzie problém patrí, ako aj z hľadiska toho, na ktorú stranu dimenzie patrí. Podľa štruktúry politických postojov, ktorá je spoločná pre väčšinu európskych krajín, sme priradili postoje ku každej z týchto dvoch dimenzií podľa nasledujúcej tabuľky:

EKONOMICKÁ DIMENIZA – Ľavica vs. Pravica: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTÚRNA DIMENZIA – Liberálna/Pro-EÚ vs. Konzervatívna/Anti-EÚ: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Pozícia užívateľa a pozícia strán sú prezentované ako body v dvojrozmernom priestore. Berte, prosím, do úvahy, že táto metóda výpočtu neberie do úvahy významnosť jednotlivých otázok; nezahŕňa ani váženie problémov podľa strán.

4. Výpočet najbližšej politickej strany v Európe

Užívatelia majú navyše možnosť porovnať svoje názory so všetkými politickými stranami zaradenými do programu EUandI 2019, a to dvoma spôsobmi: po prvé, môžu si pozrieť zoznam zodpovedajúcich politických strán, zoskupených podľa krajín. Po druhé, môžu jednoducho nahliadnuť do úplného zoznamu zodpovedajúcich strán. Metóda výpočtu pre tieto celoeurópske vizualizácie je totožná s výpočtami prekrývania najbližšej strany (pozri časť 1 vyššie).