1. Izračun najbližje politične stranke

Aplikacija Euandi 2019 prikazuje prekrivanje med stališči (položajem) političnih strank in uporabnikov. Stopnja ujemanja je za lažje razumevanje rezultatov predstavljena kot odstotek prekrivanja. Vrednost 0 % pomeni, da se stališča uporabnikov sploh ne prekrivajo s stališči politične stranke. Vrednost 100 % pomeni popolno prekrivanje. Za izračun najbližje politične stranke je bila uporabljena metoda “Manhattan razdalje”, ki ponazarja bližino dveh položajev v n-razsežnostnem prostoru.
V jedru euandi 2019 se nahaja nabor političnih trditev oz. tematik, do katerih se je mogoče opredeljevati. Prvi korak v izračunu prekrivanja stališč predstavlja preoblikovanje stališč uporabnikov v številčni zapis po naslednjem ključu:

‘Sploh se ne strinjam’ = 0,
‘Ne strinjam se’ = 25,
’Niti-niti’ = 50,
“Strinjam se’ = 75,
‘Popolnoma se strinjam’ = 100.

Enake vrednosti so bile pripisane stališčem političnih strank. V naslednjem koraku je sledil izračun razdalje (k) med stališčem (P) uporabnika (i) in stališčem politične stranke (e) glede na vse trditve (v). Enačba izračuna je naslednja:


Uporabniki lahko označijo, kako pomembne so zanje posamezne trditve oz. stališča. To jim omogoča obteževanje njihovih odgovorov. V primeru, da so uporabniki obtežili posamezno stališče, se je razdalja med njihovim stališčem in stališči političnih strank pomnožila z utežjo (W). Za stališča, ki so bila označena kot »manj pomembna« za uporabnika (predznak -), je bila razdalja pomnožena z 0.5. V primeru, da je bilo stališče označeno kot »bolj pomembno« (predznak +), je bila izračunana razdalja pomnožena s faktorjem 2. Enačba obtežene razdalje je naslednja:

Seštevek obteženih razdalj za vse trditve je deljen s seštevkom obtežitev tako, da je končni rezultat urejen na 100 %.2. Izračun razsežnosti na radarju

Vsaka trditev ima lahko vpliv na eno ali več razsežnosti političnega prostora, ki se prikazuje na radarju. Skupni vpliv je definiran z vrednostjo 1 (pozitiven pol) in vrednostjo -1 (negativen pol). Pozitiven pol pomeni, da vrednost vključuje le trditve s pozitivnimi stališči (50–100), medtem ko negativen pol vključuje le trditve z negativnimi stališči (0–50). Trditve z nevtralnimi stališči (0) niso vključene v radarski prikaz razsežnosti političnega prostora.
Izračunana vrednost glede na vsa odgovorjena vprašanja (Sd) za posamezno politično stranko ali uporabnika je lahko razporejena od vrednosti 0 do vrednosti 100. Pri čemer slednja pomeni popolno prekrivanje stališč.

where

and

Na primer: ko na radarju predstavljata razsežnost “liberalna družba” dve trditvi (prva trditev ima za omenjeno razsežnost vrednost 1, druga pa -1), je potrebno za popolno ujemanje stališč izbrati odgovor “popolnoma se strinjam” za prvo trditev in “sploh se ne strinjam” za drugo trditev.
Naslednji seznam prikazuje razporeditev dvaindvajsetih trditev glede na pripisane vrednosti v sedmih razsežnostih političnega prostora na radarju.

Liberalna družba: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Varstvo okolja: 13, 14
Evropska integracija: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ekonomska liberalizacija: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Omejevalna finančna politika: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Omejevalna migracijska politika: 4, 5
Zakon in red: 5, 8, 9, 15, 16

Pri izračunu vrednosti na radarju ni bilo upoštevano obteževanje pomembnosti posameznih trditev s strani uporabnikov.


3. Politični prostor

Prikaz političnega prostora temelji na podobnih predpostavkah kot radar, pri čemer gre še korak naprej. Medtem ko radar prikazuje politični razpon s pomočjo sedmih različnih dimenzij, ga prikaz političnega prostora poenostavlja na dve glavni razsežnosti: ekonomsko in kulturno. Vrednosti obe razsežnosti segajo od nič do sto. Položaj političnih strank in uporabnikov v dvodimenzionalnem prostoru je določen na podlagi izračuna njihovih koordinat na osi X in Y.
Začetni položaj politične stranke na osi je 50% (nevtralen). Njen končni položaj se izračuna glede na vsa stališča do posameznih političnih trditev, in sicer z uporabo naslednje formule:


Prikaz političnega prostora temelji na predpostavki, da se lahko v večini političnih sistemov mnenja državljanov in političnih strank o posameznih vprašanjih združijo v določeno število vsebinskih razsežnosti. Položaj političnih strank (in uporabnika) na vsaki osi v grafičnem prikazu predstavlja povprečje vseh položajev do trditev, ki se nanašajo na posamezno vsebinsko razsežnost. Izračun povprečij na vsaki od osi temelji na podlagi razsežnosti, kateri pripada posamezna trditev in na podlagi pozitivnega ali negativnega pola razsežnosti, na katero je umeščena posamezna trditev. Glede na strukturo političnih trditev, ki je skupna večini evropskih držav, so bila stališča dodeljena vsaki od dveh razsežnosti na podlagi naslednje tabele:

EKONOMSKA RAZSEŽNOST – Levo vs. Desno: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTURNA RAZSEŽNOST – Liberalno/Za-EU vs. Konzervativno/Proti-EU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Položaj uporabnika in položaj strank sta prikazana kot točki v dvo-razsežnostnem prostoru. Pri tem je potrebno upoštevati, da predstavljena metoda izračuna ne vključuje obteževanja posameznih vprašanj. Prav tako ni bilo uporabljeno obteževanje posameznih stališč pri političnih strankah.

4. Izračun najbližje politične stranke v Evropi

Uporabniki lahko svoja politična stališča primerjajo z vsemi političnimi strankami, ki so vključene v aplikacijo euandi 2019. To lahko naredijo na naslednja načina: preverijo ujemanje s stališči političnih strank na ravni posameznih držav oz. s celostnim pregledom ujemanj z vsemi političnimi strankami. Metoda izračuna za vseevropske vizualizacije je enaka izračunu prekrivanja z najbližjo stranko (glej razdelek 1 zgoraj).