1. Wyliczanie wskaźnika bliskości partii politycznej

euandi 2019 pokazuje nakładanie się na siebie stanowisk partii politycznych i preferencji użytkowników. Aby uprościć interpretację wyników, są one wyrażone w postaci procentowej. 0 % oznacza, że partia polityczna i preferencje użytkownika w ogóle się ze sobą nie pokrywają, 100 % oznacza, że całkowicie się pokrywają. Technicznie rzecz biorąc, do obliczenia najbliższej dla użytkownika partii używamy tzw. odległości Manhattan („odległości miejskiej”), która wyraża, jak blisko siebie znajdują się dwa punkty w przestrzeni n-wymiarowej.
U podstaw euandi 2019 leży cały szereg politycznych argumentów - kwestii - wobec których użytkownik zajmuje stanowisko. Aby obliczyć wskaźnik „nakładania się”, najpierw przełożyliśmy odpowiedzi udzielone przez użytkowników na liczby, posługując się następującym kluczem:

„Całkowicie się nie zgadzam" = 0,
"Nie zgadzam się" = 25,
"Jestem neutralny" = 50,
"Zgadzam się" = 75,
"Całkowicie się zgadzam" = 100.

Te same wartości nadano stanowiskom zajmowanym przez partie polityczne. Następnie zaczęliśmy obliczać odległość (k) między stanowiskami (P) każdego użytkownika (i) i partii politycznej (e) dla każdego stwierdzenia (v). Wyrażone jako równanie, wygląda to tak:


Daliśmy użytkownikom również możliwość wskazania, jak ważne były dla nich konkretne kwestie. Użytkownicy mogą nadawać wagi swoim odpowiedziom. Wówczas odległość między stanowiskami użytkownika a stanowiskami partii politycznej mnożyła się przez wagę (W): w przypadku spraw, którym użytkownik przypisał mniejszą wagę (poprzez znak negatywny -), odległość mnożyła się przez 0,5. W przypadku stwierdzenia, któremu nadano większą wagę (wyrażoną przez znak dodatni +), obliczona odległość została pomnożona przez 2. Matematycznie ważony dystans można wyrazić tak:

Suma ważonych odległości dla wszystkich stwierdzeń jest dzielona przez sumę wag w celu normalizacji wyników do 100%.2. Obliczanie wymiarów wykresu radarowego
Każde stwierdzenie może mieć wpływ na jeden lub więcej wymiarów wykresu radarowego. Wynikowy efekt jest definiowany za pomocą wartości: 1 (biegunowość dodatnia), -1 (biegunowość ujemna). Polaryzacja dodatnia oznacza, że tylko odpowiedzi pozytywne (50-100) zwiększają wartość wskaźnika, a polaryzacja ujemna oznacza, że zwiększają ją tylko odpowiedzi negatywne (0-50). Stwierdzenia o wartości 0 nie są uwzględniane w obliczeniach wymiarów wykresu radarowego.
Uzyskana wartość w odniesieniu do wszystkich odpowiedzi na pytania (Sd) dla partii politycznej lub użytkownika może wynosić od 0 do 100, gdzie 100 oznacza całkowitą zgodę.

where

and

Na przykład, jeśli dwa stwierdzenia opisują wymiar "Społeczeństwo liberalne", pierwsze ma wartość polaryzacji 1, a drugie ma biegunowość -1, użytkownik musi odpowiedzieć "Całkowicie się zgadzam" dla pierwszego i "Całkowicie się nie zgadzam" dla drugiego stwierdzenia, aby uzyskać maksymalny wynik w tym wymiarze.
Poniższa lista dokumentuje, w jaki sposób 22 stwierdzenia zostały pogrupowane w celu uzyskania punktów z siedmiu wymiarów promienia.

Społeczeństwo liberalne: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Ochrona środowiska: 13, 14
Integracja europejska: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Liberalizacja gospodarcza: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Restrykcyjna polityka finansowa: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Restrykcyjna polityka imigracyjna: 4, 5
Prawo i porządek: 5, 8, 9, 15, 16

Przy obliczaniu promienia waga (ważność) oświadczenia nadana przez użytkownika nie jest brana pod uwagę.


3. Przestrzeń polityczna

Przestrzeń polityczna opiera się na podobnych założeniach jak obliczenie wykresu radarowego, ale idzie o krok dalej. Mianowicie, podczas gdy wykres radarowy reprezentuje spektrum polityczne w siedmiu różnych wymiarach, przestrzeń polityczna jeszcze bardziej zmniejsza tę złożoność oferując tylko dwa główne wymiary: ekonomiczny i kulturowy. Oba te wymiary wahają się od zera do stu. Aby określić pozycję partii politycznych i użytkowników w tej dwuwymiarowej przestrzeni, musimy obliczyć ich odpowiednie współrzędne na osiach X i Y.
Początkowe położenie partii politycznej na osi wynosi 50% (neutralne). Jej pozycja na osi jest obliczana dla wszystkich stwierdzeń przy użyciu następującego wzoru:


Mierzenie przestrzeni politycznej opiera się na założeniu, że w większości systemów politycznych opinie obywateli i partii politycznych na poszczególne tematy mogą być agregowane tylko w ograniczonej liczbie wymiarów. W przedstawianej użytkownikowi graficznej reprezentacji, pozycja partii (i użytkownika) na każdej osi jest średnią wszystkich stanowisk w sprawach dotyczących każdego z przyjętych tu wymiarów. Obliczenie takich średnich na każdej z dwóch osi jest oparte na apriorycznych założeniach zarówno odnośnie tego, do jakiego wymiaru należy dane zagadnienie, jak i co do bieguna tego wymiaru. Wychodząc z założenia, że dla większości krajów europejskich struktura postaw politycznych jest wspólna przyporządkowaliśmy stwierdzenia do każdego z dwóch wymiarów zgodnie z poniższą tabelą:

WYMIAR EKONOMICZNY - lewica vs. prawica: 1, 2, 10, 12, 13, 14

WYMIAR KULTURALNY - Liberalny/Pro-UE vs. Konserwatywny/Anty-UE: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Zarówno pozycja użytkownika, jak i pozycja partii przedstawiane są jako punkty w przestrzeni dwuwymiarowej. Proszę zwrócić uwagę, że ta metoda obliczania nie uwzględnia istotności poszczególnych spraw i nie przypisuje się partiom ani użytkownikom żadnych wag odnośnie zagadnień.

4. Obliczanie wskaźnika bliskości partii politycznych w Europie

Użytkownicy mają dodatkową możliwość dopasowania swoich poglądów do wszystkich partii politycznych włączonych do euandi 2019 na dwa sposoby: po pierwsze, mogą zapoznać się z listą zgodności partii pogrupowanych według krajów. Po drugie, mogą po prostu zapoznać się z pełną listą zgodności między partiami. Metoda obliczania tych ogólnoeuropejskich wskaźników jest identyczna z obliczeniami nakładania się na siebie najbliższych partii (zob. sekcja 1 powyżej).