1. Het berekenen van de politieke partij die het dichtst bij staat

euandi 2019 laat de overlap zien tussen de standpunten van de politieke partijen en de voorkeuren van de gebruiker. Om het interpreteren van de resultaten te vergemakkelijken wordt deze weergegeven als een overlappingspercentage. 0% geeft aan dat een politieke partij en de voorkeuren van de gebruiker helemaal niet overlappen. 100% geeft aan dat ze volledig overlappen. Technisch gezien wordt bij het uitrekenen van welke politieke partij die het dichtst bij de gebruiker staat, gebruik gemaakt van de zogeheten “Manhattan (of city-block)-afstand,” die aangeeft hoe dichtbij de twee respectievelijke punten staan in een ruimte met n dimensies.
In haar kern gaat euandi2019 over een reeks van politieke discussies – of vraagstukken – waarbij het mogelijk is een bepaald standpunt in te nemen. Om de overlap te berekenen, hebben wij eerst de antwoorden die door de gebruikers gegeven zijn omgezet in cijfers, waarbij wij gebruik maakten van de volgende sleutel:

'Helemaal oneens' = 0,
'Oneens' = 25,
'Neutraal' = 50,
“Eens' = 75,
'Helemaal eens' = 100.

We gaven dezelfde waardes aan de standpunten van de politieke partijen. Vervolgens begonnen we met het uitrekenen van de afstand (k) tussen de standpunten (P) van elke gebruiker (i) en elke politieke partij (e) van elke stelling (v). Dit ziet er als volgt uit in de vorm van een formule:


We gaven gebruikers ook de gelegenheid om aan te geven hoe belangrijk bepaalde vraagstukken voor hen waren. Op deze manier konden ze hun antwoorden wegen. Als gebruikers dit deden, werden de afstand tussen de standpunten van de gebruiker en de standpunten van de politieke partij vermenigvuldigd met een wegingsfactor (W): voor vraagstukken die de gebruiker aangaf minder belangrijk te vinden (door middel van het teken ‘-‘), werd de afstand vermenigvuldigd met 0.5. In het geval dat een stelling juist belangrijker werd gevonden (uitgedrukt door het teken ‘+’), werd de uitgerekende afstand vermenigvuldigd met 2. Wiskundig gezien, wordt de gewogen afstand derhalve:

De som van gewogen afstanden voor alle stellingen wordt gedeeld door de som van de wegingsfactoren om de resultaten te normaliseren tot 100%.2. Berekening van de Radardimensies

Elke stelling kan effect hebben op één of meerdere radardimensies. Het resulterende effect wordt uitgedrukt in waardes: 1 (positieve polariteit), -1 (negatieve polariteit). Positieve polariteit betekent dat alleen positieve antwoorden (50-100) de waarde vergroten en negatieve polariteit betekent dat alleen negatieve antwoorden (0-50) de waarde vergroten. Stellingen met polariteit 0 worden niet meegenomen in de berekening van de radardimensie.
De resulterende waarde voor alle beantwoorde vragen (Sd) voor een politieke partij of gebruiken kan variëren van 0 tot 100, waar 100 betekent dat ze het helemaal met elkaar eens zijn.

where

and

Als twee stellingen bijvoorbeeld de radardimensie ‘liberale samenleving’ beschrijven, en de eerste een polariteitswaarde van 1 voor die dimensie heeft en de tweede een dimensie van -1, moet de gebruiken “Helemaal eens” antwoorden op de eerste stelling en “Helemaal oneens” op de tweede stelling, om een maximale score op die radardimensie te krijgen.
De volgende lijst geeft weer hoe de 22 stellingen gegroepeerd zijn om tot de scores op de zeven radardimensies te komen.

Liberale samenleving: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Milieubescherming: 13, 14
Europese integratie: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Economische liberalisatie: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Restrictief financieel beleid: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Restrictief migratiebeleid: 4, 5
Rechtsorde: 5, 8, 9, 15, 16

Bij het berekenen van de radarscores wordt het gewicht (belangrijkheid) van de stelling voor een gebruiker niet meegenomen..


3. Het Politieke Landschap

Het politieke landschap wordt gebaseerd op soortgelijke aannames als die van de radar, maar gaat nog een stap verder. Daar waar de radar het politieke spectrum in zeven dimensies vertegenwoordigt, gaat het politieke landschap nog verder in het verminderen van de complexiteit van politiek en biedt het slechts twee belangrijke dimensies: een politieke en een culturele. Allebei deze dimensies gaan van nul tot honderd. Om de positie te bepalen van partijen en gebruikers in deze tweedimensionale ruimte, moeten we hun respectievelijke coördinaten op de X- en Y-assen berekenen.
De startpositie van een politieke partij op elke as is 50% (neutraal). Hun positie op een as wordt berekend op basis van alle stellingen met de volgende formule:


De visualisatie van het politieke landschap is gebaseerd op de aanname dat in de meeste politieke systemen de opinies van burgers en politieke partijen over individuele vraagstukken kunnen worden samengebracht in een beperkte hoeveelheid dimensies. In de visualisatie die aan gebruiker wordt getoond, is de positie van de partijen (en die van de gebruiker) op elke as het gemiddelde van alle standpunten over alle vraagstukken die over elke dimensie gaan. De berekening van dit soort gemiddelden, op elk van de twee assen, hangt af van van te voren vastgestelde overwegingen, zowel als het gaat om tot welke dimensie een vraagstuk behoort, als welke kant van de dimensie een bepaald standpunt toe behoort. Op basis van een structuur van politieke houdingen die gebruikelijk is in de meeste Europese landen, hebben we de stellingen op de volgende manier aan de twee dimensies toegewezen:

ECONOMISCHE DIMENSIE – Links vs. Rechts: 1, 2, 10, 12, 13, 14

CULTURELE DIMENSIE – Liberaal/Pro-EU vs. Conservatief/Anti-EU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Zowel de positie van de gebruiker als de positie van de partijen worden aan de kijker getoond in een tweedimensionale ruimte. Deze berekeningsmethode neemt de weging van aparte vraagstukken niet mee, en er is geen partijspecifieke weging van de vraagstukken voor elke partij..

4. De berekening van de politieke partij in Europa die het dichtst bij staat

Users have the additional possibility of matching their views with all the political parties included in euandi 2019 in two ways: first, they can consult a list of party matches grouped by countries. Second, they can simply consult the full list of party matches. The calculation method for these Europe-wide visualisations is identical to the overlap calculations of the nearest party (see section 1 above).