1. Izračun najbliže političke stranke

euandi2019 pokazuje poklapanje stavova političkih stranaka i korisnikovih preferencija. Kako bi se pojednostavilo interpretaciju rezultata, potonje su izražene u postotcima poklapanja. 0% ukazuje na to da se politička stranka i korisnikove preferencije uopće ne poklapaju, a 100% ukazuje na potpuno poklapanje. Tehnički rečeno, za izračun stranke koja je najbliža korisniku koristimo „Manhattan udaljenost (odnosno udaljenost gradskih blokova)“, koja izražava koliko se dvije promatrane točke bliske jedna drugoj u n-dimenzionalnom prostoru.
Srž ove aplikacije sastoji se od niza političkih argumenata – ili tema – oko kojih je moguće zauzeti stav. Kako bismo izračunali poklapanje, prvo smo korisničke odgovore preveli u brojke, sukladno sljedećoj formuli:

„Potpuno se ne slažem“ = 0,
„Uglavnom se ne slažem“ = 25,
„Neutralan stav“ = 50,
„Uglavnom se slažem“ = 75,
„Potpuno se slažem“ = 100.

Iste vrijednost korištene su za stavove političkih stranaka. Zatim smo započeli računanje udaljenosti (k) između pozicija (P) svakog korisnika (i) i političke stranke (e) za svaku od izjava (v). Kada se to prikaže kao jednadžba, izgleda ovako:


Korisnicima smo također pružili mogućnost određivanja koliko su im osobno važne pojedine izjave, odnosno teme. Stoga su svojim odgovorima mogli pridružiti pondere. Kada korisnici to naprave, udaljenost korisnikove pozicije i pozicije političke stranke pomnoži se s ponderom (W): kod tema kojima je korisnik pridružio manju važnost (putem negativnog predznaka -), udaljenost je pomnožena s 0,5. U slučaju kada je izjavi pridružena veća važnost (izraženo pozitivnim predznakom +), izračun udaljenost pomnožen je faktorom 2. Sukladno tome, matematički izraz ponderirane udaljenost glasi:

Zbroj ponderiranih udaljenosti za sve izjave podijeljen je sa zbrojem svih pondera kako bi se normaliziralo rezultate na 100%.2. Izračun dimenzija radara

Svaka izjava može imati stanoviti utjecaj na jednu ili više dimenzija radara. Rezultat tog utjecaja definiran je sljedećim vrijednostima: 1 (pozitivna polarnost), -1 (negativna polarnost). Pozitivna polarnost znači kako samo pozitivni odgovori (50-100) povećavaju vrijednost, a negativna polarnost znači kako samo negativni odgovori (0-50) povećavaju vrijednost koju dobivamo kao rezultat. Izjave koje imaju polaritet 0 nisu uključene u izračun dimenzija radara.
Vrijednost rezultata na temelju svih odgovorenih pitanja (Sd) za političku stranku ili korisnika može se kretati od 0 do 100, pri čemu 100 označava potpuno suglasje.

where

and

Primjerice, ako dvije izjave opisuju dimenziju radara „Liberalno društvo“ te prva izjava ima vrijednost polariteta 1 za tu dimenziju, a druga ima polaritet -1, korisnik mora odgovoriti „Potpuno se slažem“ na prvo izjavu te „Potpuno se ne slažem“ za drugu izjavu kako bi dobio maksimalni rezultat na toj dimenziji radara.
Popis koji slijedi bilježi kako su 22 izjave grupirane s ciljem izračuna rezultata za sedam dimenzija radara.

Liberalno društvo: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Zaštita okoliša: 13, 14
Europske integracije: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ekonomska liberalizacija: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Restriktivna financijska politika: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Restriktivna politika useljavanja: 4, 5
Očuvanje reda i zakona: 5, 8, 9, 15, 16

Pri izračunu rezultata radara ne uzima se u obzir ponder (važnost) pojedinih izjava za korisnika.


3. Kompas

Kompas se temelji na sličnim pretpostavkama kao i radar, no ide korak dalje. Naime, dok radar predstavlja politički spektar u sedam različitih dimenzija, kompas dodatno smanjuje složenost politike te nudi samo dvije glavne dimenzije – ekonomsku i kulturnu. Obje dimenzije kreću se od nula do sto. Kako bismo odredili poziciju političkih stranaka i korisnika u ovom dvodimenzionalnom prostoru, moramo izračunati njihove koordinate na x i y osima.
Početna pozicija političke stranke na osi je 50% (neutralno). Pozicija na osi računa se na temelju svih izjava, sukladno sljedećoj formuli:


Kompas se temelji na pretpostavci kako se u većini političkih sustava stavove građana i političkih stranaka o pojedinim temama može svesti na ograničeni broj tematskih dimenzija. Na grafičkom prikazu koji se nudi korisniku, pozicija stranaka (i korisnika) na svakoj od osi sastoji se od prosjeka svih pozicija za sve teme koje spadaju pod svaku od dimenzija. Izračun tih prosjeka, za svaku od osi, ovisi o a priori zaključcima, kako po pitanju koja tema pripada kojoj dimenziji, kao i po pitanju na koju stranu dimenzije spada koji specifični stav o nekoj temi. Sukladno strukturi političkih stavova koji su uobičajeni u većini europskih zemalja, stavove smo pridružili svakoj od dvije dimenzije na temelju sljedeće tablice:

EKONOMSKA DIMENZIJA – Lijevo vs. Desno: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTURNA DIMENZIJA – Liberalno/pro-EU vs. Konzervativno/anti-EU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Pozicija korisnika i pozicija stranaka prikazane su kao točke u dvodimenzionalnom prostoru. Bitno je primijetiti kako ova metoda izračuna ne uzima u obzir važnost pojedinih tema, te ne postoji specifično ponderiranje važnosti tema za pojedine stranke.

4. Izračun najbliže političke stranke u Europi

Korisnici imaju dodatnu mogućnost na dva jednostavna načina usporediti svoje stavove sa svim političkim strankama uključenima u euandi2019. Kao prvo, mogu pogledati popis poklapanja sa strankama grupiranima po zemljama. Kao drugo, mogu jednostavno pogledati puni popis poklapanja sa strankama. Metoda izračuna za ove vizualizacije diljem Europe identične su izračunima preklapanja za najbližu stranku (vidjeti gore spomenuti odjeljak 1).