1.Lähimmän poliittisen puolueen laskeminen

Euandi 2019 näyttää poliittisten puolueiden sijaintien sekä käyttäjän vastauksiin perustuvan sijainnin päällekkäisyyden. Tuloksien tulkinnan yksinkertaistamiseksi, päällekkäisyys ilmaistaan prosentteina. ’0 prosenttia’ tarkoittaa, että vastaajan ja puolueen preferenssit eivät ole lainkaan päällekkäisiä, ja vastaavasti ’100 prosenttia’ tarkoittaa, että vastaajan ja puolueen preferenssit ovat täysin päällekkäiset. Teknisesti lähimmän puolueen laskemiseen sovellamme ”Manhattanin” (tunnettu myös nimellä ”city-block”) –etäisyyttä, toisin sanoen Manhattanin geometriaa. Sen avulla lasketaan, kuinka lähellä kaksi pistettä ovat toisistaan kaksiulotteisessa koordinaatistossa.
Keskeinen osa euandi2019 –ohjelmistoa ovat lukuisat poliittiset väittämät ja asiakysymykset, joihin vastaamalla eri tavoin sekä vastaajat että puolueet sijoittuvat eri tavoin myös kaksiulotteisessa koordinaatistossa. Päällekkäisyyksien laskemiseksi annetut vastausvaihtoehdot on käännetty numeroiksi noudattaen seuraavaa kaavaa:

'Täysin eri mieltä= 0,
'Jokseenkin eri mieltä' = 25,
'Ei eri eikä samaa mieltä' = 50,
“Jokseenkin samaa mieltä' = 75,
'Täysin samaa mieltä = 100,

Samat vastausvaihtoehdot annettiin myös puolueille, kun heitä pyydettiin vastaamaan käyttäjien kanssa täysin samoihin väittämiin. Saatuamme puolueiden vastaukset meidän on mahdollista aloittaa laskemaan sijaintien (P) etäisyyttä (k) jokaisen vastaajan (i) ja puolueen (e) välillä jokaisen väittämän (v) kohdalla. Kirjoitettuna yhtälömuotoon, kaava näyttää tältä:


Annamme käyttäjille myös mahdollisuuden arvioida jokaisen väittämän kohdalla, kuinka tärkeitä yksittäiset väittämät ja asiakysymykset ovat heille. Näin ollen heidän on mahdollista painottaa vastauksiaan. Mikäli he tekivät näin, etäisyys käyttäjän position ja puolueiden positioiden välillä kerrotaan painomuuttujalla (W): asiakysymyksille ja väittämille, joille vastaajat antavat vähemmän painoarvoa (käyttämällä negatiivista etumerkkiä ”-”), etäisyys kerrotaan 0.5:llä. Vastaavasti, jos vastaaja antaa asiakysymykselle tai väittämälle suuremman painoarvon (käyttämällä positiivista etumerkkiä “+”), etäisyys kerrotaan 2:lla. Matemaattisesti painomuuttujaa käyttävä etäisyyden kaava näyttää tältä:

Kun etäisyyttä mittaavat painomuuttujalliset väittämät jaetaan painomuuttujien summalla, normalisoituvat tulokset 100 prosenttiin.



2. Yhteiskunnallisten ulottuvuuksien laskeminen tutkassa

Jokaisella väittämällä ja asiakysymyksellä on yhteys yhden tai useamman yhteiskunnallisen ulottuvuuden muodostumiseen. Tämä yhteys voi saada arvon välillä 1 (positiivinen polaarisuus) ja -1 (negatiivinen polaarisuus). Positiivinen polarisaatio tarkoittaa, että ainoastaan myönteiset vastaukset (50 – 100) kasvattavat arvoa ja vastaavasti negatiivinen polaarisuus tarkoittaa, että kielteiset vastaukset tekevät päinvastoin. Mikäli väittämän tai asiakysymyksen polaarisuus on 0, niitä ei oteta mukaan laskukaavaan.
Tuloksena saatu arvo voi vaihdella välillä 0 ja 100, jossa 100 tarkoittaa ”täysin samaa mieltä”.

where

and

Esimerkiksi, jos kaksi väitettä kuvastaa samaa yhteiskunnallista ulottuvuutta ”liberaali yhteiskunta” tutkassa ja ensimmäisen väittämän polaarisuus on 1 ja toisen -1, käyttäjän on vastattava ensimmäiseen ”täysin samaa mieltä” ja toiseen ”täysin eri mieltä” saadakseen maksimi pistemäärän tutkassa.
Seuraava lista kuvastaa, kuinka 22 erillistä väitettä on jaoteltu ilmaisemaan pistemääriä seitsemällä eri yhteiskunnallisella ulottuvuudella tutkassa.

Liberaali yhteiskunta: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Ympäristönsuojelu: 13, 14
Euroopan integraatio: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Taloudellinen liberalismi: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Tiukka talouspolitiikka: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Tiukka maahanmuutto politiikka: 4, 5
Laki ja järjestys: 5, 8, 9, 15, 16

Laskettaessa pistemääriä tutkassa, vastaajan mahdollisesti antamaan painotusta yksittäiselle väittämälle ei oteta huomioon.


3. Poliittinen ympäristö

Poliittinen ympäristö perustuu samankaltaisiin olettamuksiin kuin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia heijasteleva tutka. Poikkeuksena, että se menee yhden askeleen pidemmälle, sillä se esittää poliittisen kentän yhdistäen seitsemän eri ulottuvuutta. Poliittinen ympäristö sen sijaan tarkastelee politiikkaa hieman vähemmän kompleksisesta näkökulmasta tarjoten ainoastaan kaksi pääulottuvuutta: taloudellisen ja kulttuurisen. Molemmat näistä ulottuvuuksista saavat arvoja nollasta sataan. Jotta poliittisten puolueiden ja käyttäjien sijainti näillä kahdella ulottuvuudella voidaan selvittää, on ensin laskettava heidän molempien sijainnit sekä Y että X –akseleilla.
Puolueiden lähtökohtainen sijainti akseleilla on 50 prosenttia eli neutraali. Laskettaessa puolueiden sijaintia käytetään seuraavaa laskentakaavaa:


Poliittisen ympäristön esittämistapa tässä ohjelmistossa perustuu olettamukseen, että useimmissa poliittisissa järjestelmissä kansalaisten ja puolueiden mielipiteet ja näkemykset yksittäisistä asioista on mahdollista ryhmittää rajattuun määrään asiaulottuvuuksia. Käyttäjille esitettävässä graafisessa esitystavassa puolueiden (ja käyttäjien) sijainnit jokaisella akselilla ovat keskiarvoja kaikista sijainneista koskien samaa asiakysymyskokonaisuutta ja sen muodostamaa ulottuvuutta. Kyseisten keskiarvojen laskentatapa koskien molempia ulottuvuuksia riippuu ensisijaisesti kahdesta asiasta: siitä, mille ulottuvuudelle asiakysymys tai väittämä kuuluu ja toiseksi, kummalle puolelle ulottuvuutta se sijoittuu. Olemme asettaneet kaikki asiakysymykset ja väittämät kahdelle yhteiskunnalliselle ulottuvuudelle, jotka perustuvat poliittisiin arvoihin ja asenteisiin, ja jotka esiintyvät yhteisesti useimmissa Euroopan maissa. Ulottuvuudet ovat:

TALOUDELLINEN ULOTTUVUUS – Vasemmisto vs. Oikeisto: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTTUURINEN ULOTTUVUUS– Liberaali/Pro-EU vs. Konservatiivinen/Anti-EU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Sekä käyttäjien että puolueiden sijainnit ulottuvuuksilla esitetään pisteinä kaksiulotteisessa koordinaatistossa. On syytä huomioida, että sovellettu laskentatapa ei ota huomioon yksittäisten asiakysymyksien tai väittämien tärkeyttä ja käytössä ei ole painomuuttujaa, joka painottaisi tiettyjä puolueita tietyissä kysymyksissä.

4. Lähimmän puolueen laskeminen koko Euroopassa

Käyttäjillä on myös lisämahdollisuus verrata heidän omia vastauksiaan kaikkiin niihin poliittisiin puolueisiin, jotka ovat mukana euandi2019 –projektissa. Vertailu on mahdollista tapahtua kahdella tavalla: ensinnäkin vastaajat voivat verrata omia vastauksiaan puolueisiin maittain ja toiseksi halutessaan he voivat verrata vastauksiaan koko puoluelistaan. Lähimmän puolueen laskemisen koko Euroopassa laskentapa ei poikennut mitenkään kansallisesta tasosta (kts. kohta 1).