1. Lähima erakonna arvutamine

euandi 2019 näitab kattuvust erakondade positsioonide ja kasutajate eelistuste vahel. Et lihtsustada tulemuste interpreteerimist, on erakondade ja kasutajate sarnasus esitatud kattuvusprotsendina. 0% tähendab, et erakonna ja kasutaja vaated ei kattu üldse, 100% tähistab täielikku kattuvust. Arvutamaks kasutajale lähimat erakonda, kasutame me niinimetatud “Manhattani (või city-block) kaugust”, mis väljendab seda, kui kaugel on kaks punkti üksteisest n-mõõtmelises ruumis.
euandi2019 keskmes on kogum poliitilisi argumente - või teemasid – mille osas on võimalik võtta seisukoht. Arvutamaks kattuvust, tõlkisime me esmalt kasutajate poolt antud vastused numbriteks, kasutades järgnevat võtit:

'Ei nõustu üldse' = 0,
'Pigem ei nõustu' = 25,
'Neutraalne' = 50,
“Pigem nõustun' = 75,
'Nõustun täielikult' = 100.

Samad väärtused anti ka erakondade positsioonidele. Seejärel arvutasime me kauguse (k) iga kasutaja (i) ja erakonna (e) positsioonide (P) vahel iga väite (v) osas. Võrrandina esitatult näeb see välja selline:


Lisaks andsime me kasutajatele võimaluse määrata, kui tähtsad erinevad teemad nende jaoks on. Seega said nad anda oma vastustele kaalud. Kui kasutajad seda tegid, korrutati kasutaja ja erakonna positsioonide vaheline kaugus kaaluga (W): teemad, millele kasutajad andsid väiksema kaalu (läbi negatiivse märgi -) korrutati 0.5-ga. Juhul kui teemale anti suurem kaal (läbi positiivse märgi +), korrutati arvutatud kaugus läbi faktoriga 2. Matemaatiliselt on kaalutud kaugus seega:

Tulemuste normaliseerimiseks (et need jääksid 100% piiresse) jagatakse kõikide väidete kaalutud kauguste summa kaalude summaga.2. Radari dimensioonide arvutamine

Iga väide võib omada mõju ühele või enamale radari dimensioonile. Mõju on defineeritud väärtustega: 1 (positiivne polaarsus), -1 (negatiivne polaarsus). Positiivne polaarsus tähendab, et ainult positiivsed vastused (50-100) suurendavad väärtust ja negatiivne polaarsus tähendab, et ainult negatiivsed vastused (0-50) suurendavad väärtust. Väited, mille polaarsuseks on 0, ei ole radari dimensiooni kaasatud.
Lõplik väärtus kõikide vastatud küsimuste (Sd) põhjal võib nii erakonna kui kasutaja osas varieeruda 0-st 100-ni, kus 100 tähendab täielikku nõustumist.

where

and

Näiteks kui kaks väidet kirjeldavad radari dimensiooni “Liberaalne ühiskond”; esimese polaarsus dimensiooni osas on 1 ja teise polaarsus -1, siis peab kasutaja vastama “Nõustun täielikult” esimesele ja “Ei nõustu üldse” teisele, et saada radari sellel dimensioonil maksimaalne võimalik skoor.
Järgnev nimekiri dokumenteerib, kuidas on 22 väidet seitsme radari dimensiooni arvutamiseks jaotatud.

Liberaalne ühiskond: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Keskkonnakaitse: 13, 14
Euroopa integratsioon: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Majanduslik liberaliseerimine: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Piirav majanduspoliitika: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Piirav immigratsioonipoliitika: 4, 5
Seadus ja kord: 5, 8, 9, 15, 16

Radariskooride arvutamisel ei ole väite kaalu (tähtsust) kasutaja jaoks arvesse võetud.


3. Poliitiline maastik

Poliitiline maastik põhineb sarnastel eeldustel nagu radar, aga läheb sammu võrra kaugemale. Täpsemalt, kui radar esindab poliitilist spektrit seitsmes mõõtmes, siis poliitiline maastik vähendab poliitika komplekssust veelgi ja esitab vaid kaks peamist dimensiooni: majandusliku ja kultuurilise. Mõlemad dimensioonid ulatuvad nullist sajani. Et määrata erakondade ja kasutajate positsioonid selles kahemõõtmelises ruumis, peame me arvutama nende vastavad koordinaadid X ja Y telgedel.
Erakonna algne positsioon teljel on 50% (neutraalne). Positsioon arvutatakse üle kõikide väidete, kasutades järgnevat valemit:


Poliitiline maastik põhineb eeldusel, et enamikes poliitilistes süsteemides saab kodanike ja erakondade arvamused üksikute teemade osas taandada piiratud arvule poliitilistele dimensioonidele. Kasutajale näidataval graafilisel kujutisel esindab erakonna (ja kasutaja) positsioon kummalgi teljel kõikide vastava dimensiooni alla kuuluvate väidete keskmist skoori. Selliste keskmiste skooride arvutamine kummagi dimensiooni osas põhineb a priori eeldustel, nii selles osas, millise dimensiooni alla mingi teema kuulub kui ka selles osas, millist poolt dimensioonist konkreetne seisukoht selle teema osas esindab. Tuginedes poliitiliste vaadete struktuurile, mis on ühine enamikes Euroopa riikides, oleme jaotanud väited kahe dimensiooni vahel järgneva tabeli alusel:

MAJANDUSLIK DIMENSIOON – Vasak vs. Parem: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTUURILINE DIMENSIOON – Liberaalne/EL-i poolt vs. Konservatiivne/EL-i vastu: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Nii kasutaja kui erakondade positsioonid on vaatajale esitatud punktidena kahemõõtmelises ruumis. Palun pidage silmas, et see arvutusmeetod ei võta arvesse erinevate teemade tähtsust ja kasutatud ei ole teemade erakonna-spetsiifilist kaalumist iga erakonna osas eraldi.

4. Lähima erakonna arvutamine kogu Euroopas

Lisaks on kasutajatel võimalus sobitada oma vaateid kõikide euandi2019-sse kaasatud erakondadega kahel viisil: esmalt võivad nad uurida erakondadega sobivuse nimekirju riikide kaupa. Teiseks, võivad nad lihtsalt uurida erakondadega sobivuse kogunimekirja. Arvutusmeetod nende üle-euroopaliste sobivusnimekirjade loomiseks on identne lähima erakonna kattuvuse arvutamisega (vaata sektsioon 1 ülal).