1. Beregning af det nærmeste politiske parti

euandi 2019 viser sammenfaldet mellem de politiske partiers holdninger og brugerens holdninger. For at forenkle fortolkningen af resultatet, er brugens holdninger udtrykt i procentvis sammenfald. 0 % indikerer, at et politisk parti og brugerens holdninger slet ikke er sammenfaldende, mens 100 % indikerer, at de er helt sammenfaldende. For at beregne brugerens tætteste parti, anvender vi den såkaldte ”Manhattan (eller city-block distance”) til at beregne hvilket parti, der er tættest på brugens holdninger. Denne udtrykker, hvor tæt to respektive punkter er fra hinanden i et ”n-dimensionelt rum”..
Euandi 2019 hviler på en række politiske argumenter – eller problemstillinger – som det er muligt at indtage en holdning til. For at beregne sammenfaldet oversatte vi først brugernes svar til tal ved brug af følgende nøgle:

'Helt uenig' = 0,
'Delvist uenig' = 25,
’Neutral’ = 50,
“Delvist uenig' = 75,
'Helt uenig' = 100.

Samme værdier blev tildelt de politiske partiernes holdninger. Derefter omregnede vi afstanden (k) mellem holdningerne (P) ved hver enkelt bruger (i) og politisk parti (e) for hvert spørgsmål (v). Udtrykt som en ligning ser det sådan ud:


Vi gav også brugerne mulighed for at indikere, hvor vigtige forskellige emner var for dem. Det gav dem mulighed for at vægte deres svar. Når brugerne gjorde dette, blev afstanden mellem en brugers holdning og partiets holdning ganget med en vægt (W): for emner der var af mindre betydning for en bruger (udtrykt ved det negative tegn - ) blev afstanden ganget med 0.5. Ved udtalelser der blev tillagt større betydning af brugeren (udtrykt ved det positive tegn +), blev den beregnede afstand ganget med faktoren 2. Matematisk bliver den vægtede afstand derfor:

Summen af den vægtede afstand for alle udtalelserne blev delt med summen af det vægtede for at normalisere resultatet til 100%.2. Beregning af radardimensioner

Hvert spørgsmål kan have en vis effekt på en eller flere radardimensioner. Denne resulterende effekt er defineret med værdier: 1 (positiv polaritet), -1 (negativ polaritet). Positiv polaritet betyder, at kun positive svar (50-100) øger værdien, og negativ polaritet betyder, at kun negative svar (0-50) øger den fremkomne værdi. Spørgsmål med polariteten 0 er ikke inkluderet i en radardimensionsberegning.
Den fremkomne værdi for alle besvarede spørgsmål (Sd) for et politisk parti eller bruger kan variere fra 0 til 100, hvor 100 betyder fuldkommen enighed.

where

and

For eksempel, hvis to spørgsmål indgår i radardimensionen ”Liberalt samfund”, hvor den første har polaritetsværdien 1, mens den anden har polaritetsværdien -1, så skal brugen svare ”Helt enig” til det første spørgsmål og ”Helt uenig” til det andet spørgsmål for at score maksimalt på radardimensionen.
Den følgende liste viser, hvordan de 22 spørgsmål var grupperet i forhold til at bestemme scoringen for de syv radardimensioner.

Liberalt samfund: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Miljøbeskyttelse: 13, 14
Europæisk integration: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Økonomisk liberalisering: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Restriktiv finanspolitik: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Stram udlændingepolitik: 4, 5
Lov og orden: 5, 8, 9, 15, 16

I beregningen af radarens score blev der ikke taget højde for brugerens vægtning (vigtighed) af et spørgsmål.

3. Politisk kompas

Det politiske kompas er baseret på lignende antagelser som radaren, men går et skridt videre. Mens radaren repræsenterer det politiske spektrum på syv forskellige dimensioner, reducerer det politiske kompas kompleksiteten af politik ved kun at tilbyde to væsentlige dimensioner: en økonomisk og en kulturel. Begge dimensioner varierer fra nul til hundrede. For at bestemme partiernes og brugernes holdning til dette todimensionelle rum, beregnes deres respektive koordinater på en X og Y akse.
Et politisk partis holdning på en akse er indledningsvist 50 % (neutral). Partiets position på en akse er beregnet for alle udsagn ved brugen af følgende formel:


Det politiske kompas er baseret på antagelsen om, at borgernes og partiernes holdninger til en række forskellige emner, i de fleste politiske systemer, kan samles under et begrænset antal dimensioner. I den grafiske fremstilling, som brugeren tilbydes, er partiernes position (og brugerens) på hver akse et gennemsnit af alle positioner på tværs af emner vedrørende hver dimension. Beregningen af disse gennemsnit, for hver af de to akser, afhænger af en række forudbestemte overvejelser, både i forhold til hvilken dimension et emne tilhører, og på hvilken side af dimensionen en specifik emneposition tilhører. I tråd med struktur af politiske holdninger, der gør sig gældende i de fleste europæiske lande, har vi valgt at fastsætte alle udsagn til de to dimensioner i følgende tabel:

ØKONOMISK DIMENSION – Venstre vs. Højre: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTUREL DIMENSION – Liberal/Pro-EU vs. Konservativ/Anti-EU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Både brugerens og partiets holdning er præsenteret for læseren som punkter i et todimensionelt rum. Bemærk venligst, at denne beregningsmetode ikke tager højde for vigtigheden af enkelte emner, og at der ikke er partispecifik vægtning af emnerne for hver af partierne.

4. Beregning af det nærmeste politiske parti i Europa

Brugerne har endvidere muligheden for at matche deres synspunkter med alle politiske partier i EU, som er inkluderet i euandi 2019 på to følgende måder: for det første kan de se en liste med parti-matches, som er opdelt på lande. For det andet kan de se hele listen af parti-matches. Beregningsmetoden for disse paneuropæiske parti-match-oversigter er identisk med sammenfaldsberegningerne for det nærmeste parti (se sektion 1 ovenfor).