1. Výpočet nejbližší politické strany

euandi2019 ukazuje překryv mezi postoji politických stran a postoji uživatele. Pro zjednodušení interpretace výsledků jsou výsledky vyjádřeny procentuálním překryvem. 0 % znamená, že se postoje politické strany a uživatele vůbec nepřekrývají, 100 % znamená, že se zcela překrývají. Pokud bychom se měli vyjádřit technicky, pro výpočet blízkosti strany a uživatele používáme tzv. blokovou (manhattanskou) vzdálenost, která vyjadřuje, jak blízko jsou od sebe dva body v n-dimenzionálním prostoru.
Jádrem euandi2019 je řada politických výroků (témat), k nimž je možné zaujmout postoj. Pro výpočet překryvu jsme nejprve pomocí následujícího klíče převedli odpovědi od uživatele do čísel:

„Rozhodně nesouhlasím“ = 0,
„Spíše nesouhlasím“ = 25,
„Jsem neutrální“ = 50,
„Spíše souhlasím“ = 75,
„Rozhodně souhlasím“ = 100.

Stejné hodnoty byly dány postojům, které zaujaly politické strany. Poté jsme vypočítali vzdálenost (k) mezi pozicemi (P) každého uživatele (i) a politické strany (e) pro každý výrok (v). Tento výpočet vyjadřuje následující rovnice:


Uživatelům jsme také dali možnost uvést, jak důležité jsou pro ně jednotlivé výroky. Mohli tak dát svým odpovědím váhu. Pokud tak uživatel učinil, vzdálenost mezi pozicemi uživatele a pozicemi politické strany se vynásobila váhou (W). U výroků, kterým uživatel přikládal menší váhu (pomocí záporného znaménka -), se vzdálenost vynásobila hodnotou 0,5. V případě výroků, kterým byla dána větší váha (vyjádřená kladným znaménkem +), byla vypočtená vzdálenost vynásobena hodnotou 2. Matematicky se tedy vážená vzdálenost stává:

Součet vážených vzdáleností pro všechny výroky je vydělen součtem vah, čímž dojde k transformaci vážených výsledků na 100 %.2. Výpočet dimenzí paprskového grafu

Každý výrok může mít vliv na jeden nebo více rozměrů paprskového grafu. Výsledný efekt je definován hodnotami: 1 (pozitivní polarita), -1 (negativní polarita). Kladná polarita znamená, že pouze kladné odpovědi (50-100) zvyšují hodnotu a záporná polarita znamená, že pouze záporné odpovědi (0-50) zvyšují výslednou hodnotu. Výrazy s polaritou 0 nejsou zahrnuty do výpočtu daného rozměru paprskového grafu.
Výsledná hodnota týkající se všech zodpovězených otázek (Sd) pro politickou stranu nebo uživatele se může pohybovat od 0 do 100, kde 100 znamená naprostý souhlas.

kde

a

Například pokud dva výroky popisují v paprskovém grafu rozměr „Liberální společnost“ a první má příslušnou hodnotu polarity 1 a druhý -1, uživatel musí odpovědět „Naprosto souhlasím“ pro první a „Naprosto nesouhlasím“ pro druhý výrok, aby získal maximální skóre pro daný rozměr v paprskovém grafu.
Následující seznam dokumentuje, jak bylo 22 výpovědí seskupeno pro účel bodového ohodnocení sedmi rozměrů paprskového grafu.

Svobodná společnost: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Ochrana životního prostředí: 13, 14
Evropská integrace: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Ekonomický liberalismus: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Restriktivní hospodářská politika: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Restriktivní imigrační politika: 4, 5
Zákon a pořádek: 5, 8, 9, 15, 16

Při výpočtu skóre v paprskovém grafu se nebere v úvahu váha (důležitost) výroku pro uživatele.


3. Graf politického prostoru

Graf politického prostoru je založen na podobných předpokladech jako paprskový graf, ale jde ještě o krok dál. Zatímco paprskový graf reprezentuje politické spektrum v sedmi různých dimenzích, mapa politického prostoru ještě více snižuje složitost politiky a nabízí pouze dva hlavní rozměry: ekonomický a kulturní. Oba tyto rozměry se pohybují od nuly do sta. Abychom určili pozici politických stran a uživatele v tomto dvourozměrném prostoru, musíme vypočítat jejich souřadnice na osách X a Y.
Počáteční pozice politické strany na ose je 50 % (neutrální). Její výsledná poloha na ose se pak vypočítá pro všechny výroky pomocí následujícího vzorce:


Graf politického prostoru vychází z předpokladu, že ve většině politických systémů lze názory občanů a politických stran na jednotlivé otázky shrnout do omezeného počtu tematických dimenzí. V grafickém znázornění nabízeném uživateli je poloha stran (a uživatele) na každé ose průměrem všech poloh napříč otázkami vztahujícími se ke každé dimenzi. Výpočet těchto průměrů u každé z obou os závisí na apriorním rozhodnutí jednak o tom, na kterou dimenzi (osu) který výrok patří, a také o tom, na jakou stranu dané dimenze patří konkrétní pozice k danému výroku. Podle struktury politických postojů, která je společná většině evropských zemí, jsme přiřadili výroky ke každé ze dvou dimenzí podle následující tabulky:

HOSPODÁŘSKÝ ROZMĚR – Levice vs. Pravice: 1, 2, 10, 12, 13, 14

KULTURNÍ ROZMĚR – Liberální/Pro-EU vs. Konzervativní/Anti-EU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Jak pozice uživatele, tak pozice politických stran jsou uživateli prezentovány jako body v dvourozměrném prostoru. Upozorňujeme, že tato metoda výpočtu nebere v úvahu váhu (důležitost) samostatných otázek a neexistuje žádné vážení jednotlivých otázek pro jednotlivé strany.

4. Výpočet nejbližší politické strany v Evropě

Uživatelé mají dále možnost porovnat své názory se všemi politickými stranami, které jsou zahrnuty do euandi2019, a to dvěma způsoby. Zaprvé mohou nahlédnout do seznamu míry své shody s jednotlivými stranami seskupenými podle zemí. Za druhé mohou jednoduše nahlédnout do úplného seznamu míry své shody se všemi stranami. Metoda výpočtu pro tyto celoevropské vizualizace je totožná s výpočtem nejbližší politické strany (viz oddíl 1 výše).