1. Изчисляване на най-близката политическа партия

euandi 2019 показва припокриването между позициите на политическите партии и предпочитанията на потребителя. За да се опрости тълкуването на резултатите, последните се изразяват като процент от припокриване. 0% показва, че политическата партия и предпочитанията на потребителя изобщо не се припокриват, 100% показват, че те напълно се припокриват. Технически, за изчисляване на най-близката до потребителя партия, използваме така нареченото Манхатънско (междублоково) разстояние между точките (Manhattan Distance), което показва колко близо една до друга са съответните две точки в n-мерното пространство.
В основата на euandi 2019 са заложени поредица от политически аргументи - или въпроси - по които е възможно да се заеме позиция. За да изчислим припокриването, първо трансформирахме отговорите, дадени от потребителите, в цифри, ползвайки следния ключ:

'Напълно несъгласен съм' = 0,
'По-скоро не съм съгласен' = 25,
'Неутрална позиция' = 50,
“По-скоро съм съгласен' = 75,
'Напълно съм съгласен' = 100.

Същите стойности бяха дадени и на позициите, заети от политическите партии. След това започнахме да изчисляваме разстоянието (k) между позициите (P) на всеки потребител (i) и политическата партия (e) за всяко твърдение (v). Изразено като уравнение, това изглежда така:


Също така предоставихме на потребителите възможността да посочат колко важни са отделните твърдения за тях. Така те биха могли да сложат тегла на отговорите си. Когато потребителите са направили това, разстоянието между позициите на потребителя и позициите на политическата партия се умножава с тегло (W): за въпроси, на които е дадено по-малко тегло от потребител (чрез отрицателния знак -), разстоянието се умножава по 0,5 , В случай на твърдение, на което е дадено по-голямо тегло (изразено от положителния знак +), изчисленото разстояние се умножава с коефициент 2. Така, математически, претегленото разстояние се получава:

Сборът от претеглените разстояния за всички твърдения се разделя на сбора от теглата за нормализиране на резултатите до 100%.2. Изчисляване на радарни измерения

Всяко изявление може да оказва някакъв ефект върху едно или повече радарни измерения. Полученият ефект се определя със стойности: 1 (положителна полярност), -1 (отрицателна полярност). Положителната полярност означава, че само положителните отговори (50-100) увеличават стойността, а отрицателната полярност означава, че само отрицателните отговори (0-50) увеличават получената стойност. Изчисленията с полярност 0 не са включени в изчислението на радарното измерение.
Получената стойност за всички отговори (Sd) за политическа партия или потребител може да варира от 0 до 100, където 100 означава пълно съгласие.

where

and

Например ако две твърдения описват радарното измерение "либерално общество", първото има стойност на полярността 1 за измерението, а другото има полярност -1, потребителят трябва да отговори с "напълно съгласен" за първото и с "напълно несъгласен" на второто твърдение, за да се получи максимален резултат от радарното измерение.

Либерално общество: 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16
Опазване на околната среда: 13, 14
Европейска интеграция: 1, 3, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Икономическа либерализация: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14
Рестриктивна финансова политика: 1, 2, 3, 10, 11, 12
Рестриктива имиграционна политика: 4, 5
Закон и ред: 5, 8, 9, 15, 16

При изчисляването на резултатите на радара не се взема предвид теглото (значението) на изявлението за потребителя.


3. Политически пейзаж

Политическият пейзаж се основава на подобни предположения като радара, но отива крачка напред. А именно, въпреки че радарът представя политическия спектър в седем различни измерения, политическият пейзаж още повече намалява сложността на политиката и предлага само две основни измерения: икономическа и културна. И двете измерения варират от нула до сто. За да определим позицията на политическите партии и потребителите в това двуизмерно пространство, трябва да изчислим съответните им координати по осите X и Y.
Първоначалната позиция на политическата партия по оста е 50% (неутрална). Позицията й върху ос се изчислява за всички изявления чрез ползване на следната формула:


Представянето на политическия пейзаж се основава на предположението, че в повечето политически системи мненията на гражданите и политическите партии по отделни въпроси/теми могат да бъдат обобщени/сведени до ограничен брой измерения на дадена тема. В графичното представяне, предлагано на потребителя, позицията на партиите (и на потребителя) по всяка ос, е средната стойност на всички позиции по въпроси, отнасящи се до всяко измерение. Изчисляването на такива средни стойности за всяка една от двете оси зависи от априорни съображения, както по отношение на това, към кое измерение принадлежи даден въпрос, така и към коя страна на измерението се вписват специфичните позиции. Съгласно структура на политически нагласи, обща за повечето европейски страни, ние сме разпределили твърденията по всяко от двете измерения, ползвайки следната таблица:

ИКОНОМИЧЕСКО ИЗМЕРЕНИЕ – Ляво срещу Дясно: 1, 2, 10, 12, 13, 14

КУЛТУРНО ИЗМЕРЕНИЕ – Либерално/Про-ЕС срещу Консервативно/Анти-ЕС: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22

Както позицията на потребителя, така и позицията на партиите се визуализират за ползвателя като точки в двуизмерното пространство. Моля, имайте предвид, че този метод на изчисление не взема предвид значимостта на отделните въпроси и не поставя тегла за значимостта на въпросите за отделните партии.

4. Изчисляване на най-близката политическа партия в Европа

Потребителите имат допълнителната възможност да съгласуват своите виждания с всички политически партии, включени в euandi 2019, по два начина: първо, те могат да се запознаят със списък на партийните съвпадения, групирани по държави. Второ, те могат просто да се запознаят с пълния списък на партийните съвпадения. Методът за изчисляване на тези визуализации за цяла Европа е идентичен с изчисленията за припокриване на позициите с най-близката партия (вж. раздел 1 по-горе).